Privacy policy

Bij Businesspark Rivium nv hechten we veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle personen van wie wij gegevens verzamelen. Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in België. We doen er alles aan om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Businesspark Rivium NV houdt zich in elk geval aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Businesspark Rivium NV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Indien u vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de onderstaande contactgegevens:

Businesspark Rivium NV
Antwerpsesteenweg 45
2830 Willebroek
info@rivium.be
tel : 03/444.05.90

Businesspark Rivium NV kan een beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens Businesspark Rivium NV en volgens onze instructies te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens in het kader van de voorstelling en uitvoering van onze dienstenovereenkomst met u of uw bedrijf;
 • Het uitbouwen van ons productgamma en services aanbod;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • Voor de belangenbehartiging van Businesspark Rivium of in het kader van uw dienstverlening als leverancier of consultant:
 • In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken.

Welke persoonsgegevensgegevens verwerken wij?

We verwerken in eerste instantie uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de correcte uitvoering van onze dienstverlening mogelijk te maken: uw naam en voornaam, uw functie(titel), uw professioneel adres en uw professionele contactgegevens (telefoon- of gsm nummer en/of e-mailadres).

Aanvullende gegevens zijn niet altijd noodzakelijk maar kunnen wenselijk zijn in het kader van het uitbouwen van onze zakelijke relatie of om onze dienstverlening en onze commerciële acties beter te kunnen afstemmen op uw interesses, wensen en noden.

Nog andere gegevens zijn volledig optioneel en zijn er uitsluitend op gericht om een goede persoonlijke relatie met u te onderhouden (vb. datum van uw verjaardag, uw hobby’s, …). Als u ervoor kiest om dit soort persoonlijke gegevens met ons te delen, dan kunnen wij deze in onze database verwerken. U doet er goed aan om elke wijziging in uw persoonsgegevens steeds zo snel mogelijk aan ons door te geven.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met medewerkers van ons bedrijf die ze nodig hebben om de taken die hen werden toevertrouwd in te vullen.

Uw persoonsgegevens worden door Businesspark Rivium niet verkocht, noch verhuurd of commercieel ter beschikking gesteld aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij onze medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij u persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor de toestemming geeft.

Welke maatregelen zijn er getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die voor Businesspark Rivium werken zijn gehouden aan geheimhouding en discretie.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig deze maatregelen en systemen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden maximum 5 jaar na het laatste gebruik bewaard of zolang ze noodzakelijk zijn voor de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden, en zolang de wet dat vereist.

Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens?

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen.

In deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door één van onze medewerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan u of aan een door u aangeduide derde partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde punten.

Inhoud

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Business park Rivium enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

Business park Rivium kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele Eigendom & Copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Business park Rivium. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Business park Rivium is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Business park Rivium. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.

Logbestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. Business park Rivium beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Business park Rivium enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Business park Rivium maakt geen analyses van de IP adressen.

Cookies

De Business park Rivium website maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bvb. in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies die gebruikt worden op de website van Business park Rivium verzamelen ook demografische gegevens over de bezoekers.

Functionele cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, maken wij daarnaast gebruik van de volgende partijen:

 • Google Analytics

Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:

 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek
 • het optimaliseren van onze diensten

Wij hebben geen controle op wat bovenstaande partijen zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze partijen en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaring (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen) van deze partijen.

Veiligheid

Op de website van Business park Rivium zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij Business park Rivium werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar info@rivium.be

Links

De website van Business park Rivium bevat links naar andere sites. Business park Rivium oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Business park Rivium het privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzamelt. Het privacy statement van de website van Business park Rivium heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Wijzigingen privacyverklaring

Businesspark Rivium kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging maken wij een aankondiging op onze website. Daar vindt u steeds de laatste versie van de privacyverklaring.